اول متن را بدون کمک بخوانید و پاسخ سوالات را در دفترتان یادداشت کنید. در این مرحله نباید از خارج از متن اطلاعات کمکی بگیرید. مثلاً نباید از دیکشنری استفاده کنید.  نیابد از کسی مثل معلم یا دوست کمک بگیرید. و خلی مهم است که به ذهنتان اجازه ندهید بر اساس «حدس» های بدون دلیل و متکی به شباهت ظاهری کلمات را بفهمد.

در مرحله بعد می توانید فایل صوتی را گوش بدهید و متن را نگاه کنید. این کار باعث می شود آهنگ کلام را بشنوید و بنابراین بهتر می فهمید تکیه های جملات کجاست و دستور زبان چگونه صحبتهای نویسنده را به هم متصل کرده. حالا برای بار دوم جواب سوالات را در دفتر بنویسید. آیا تغییری نسبت به قبل داشت؟

در مرحله آخر، ویدیوهای مربوط به متن را تماشا کنید. این محتوا شامل توضیحات کامل معنی و مفهوم متن است. بعد از تماشا، برای مرتبه آخر به سراغ سوالات بروید و جوابهای جدیدتان را در دفتر یادداشت کنید.
حالا شما سه بار به هر سوال پاسخ داده اید.

اگر دوست دارید خیلی به همه مهارتهای زبان بیشتر مسلط شوید، مجدداً سراغ فایل صوتی بروید. بعد از هر عبارت یا جمله، مکثی بدهید و با صدای خودتان آن قسمت را از روی متن بخوانید. بعد ادامه دهید. روخوانی، و روانخوانی از مهمترین تمرینهایی است که می تواند به ارتقای جدی زبان شما کمک کند.
فقط توجه کنید که لهجه مصنوعی نگیرید. اگر با صدای عادی خودتان بخوانید، به مرور تلفظ و بیانی شبیه انگلیسی زبانها پیدا خواهید کرد.

 

  1. Which of the following statements best expresses the main idea of the passage?

(A) By the nineteenth century, forts were no longer used by the military.
(B) Surgeons at forts could not prevent outbreaks of disease.
(C) Forts were important to the development of the American West
(D) Life in nineteenth-century forts was very rough.

  1. The word “daring” in line 3 is closest in meaning to

(A) lost
(B) bold
(C) lively
(D) foolish

  1. Which of the following would a traveler be likely be LEAST likely to obtain at Fort Laramie?

(A) Fresh water
(B) Food
(C) Formal clothing
(D) Lodging

  1. The word “others” in line 8 refers to

(A) posts
(B) wagon trains
(C) frontiers
(D) highways

  1. The word “boosted” in line 15 is closest in meaning to

(A) influenced
(B) established
(C) raised
(D) maintained

  1. Which of the following is the most likely inference about the decision to promote gardening at forts?

(A) It was expensive to import produce from far away.
(B) Food brought in from outside was often spoiled
(C) Gardening was a way to occupy otherwise idle soldiers.
(D) The soil near the forts was very fertile

  1. According to the passage, which of the following posed the biggest obstacle to the development of military forts?

(A) Insufficient shelter
(B) Shortage of materials
(C) Attacks by wild animals
(D) Illness

  1. The word “inhibited” in line 24 is closest in meaning to

(A) involved
(B) exploited
(C) united
(D) hindered

  1. How did the military assists in the investigation of health problems?

(A) By registering annual birth and death rates
(B) By experiments with different building materials
(C) By maintaining records of diseases and potential causes
(D) By monitoring the soldiers’ diets

  1. The author organizes the discussion of forts by

(A) describing their locations
(B) comparing their sizes
(C) explaining their damage to the environment
(D) listing their contributions to western life

Passage A2 – Part 1 – Translated and Explained in Farsi

Passage A2 – Part 2 – Translated and Explained in Farsi

Passage A2 – Part 3 – Translated and Explained in Farsi

Leave A Comment