اول متن را بدون کمک بخوانید و پاسخ سوالات را در دفترتان یادداشت کنید. در این مرحله نباید از خارج از متن اطلاعات کمکی بگیرید. مثلاً نباید از دیکشنری استفاده کنید.  نیابد از کسی مثل معلم یا دوست کمک بگیرید. و خلی مهم است که به ذهنتان اجازه ندهید بر اساس «حدس» های بدون دلیل و متکی به شباهت ظاهری کلمات را بفهمد.

در مرحله بعد می توانید فایل صوتی را گوش بدهید و متن را نگاه کنید. این کار باعث می شود آهنگ کلام را بشنوید و بنابراین بهتر می فهمید تکیه های جملات کجاست و دستور زبان چگونه صحبتهای نویسنده را به هم متصل کرده. حالا برای بار دوم جواب سوالات را در دفتر بنویسید. آیا تغییری نسبت به قبل داشت؟

در مرحله آخر، ویدیوهای مربوط به متن را تماشا کنید. این محتوا شامل توضیحات کامل معنی و مفهوم متن است. بعد از تماشا، برای مرتبه آخر به سراغ سوالات بروید و جوابهای جدیدتان را در دفتر یادداشت کنید.
حالا شما سه بار به هر سوال پاسخ داده اید.

اگر دوست دارید خیلی به همه مهارتهای زبان بیشتر مسلط شوید، مجدداً سراغ فایل صوتی بروید. بعد از هر عبارت یا جمله، مکثی بدهید و با صدای خودتان آن قسمت را از روی متن بخوانید. بعد ادامه دهید. روخوانی، و روانخوانی از مهمترین تمرینهایی است که می تواند به ارتقای جدی زبان شما کمک کند.
فقط توجه کنید که لهجه مصنوعی نگیرید. اگر با صدای عادی خودتان بخوانید، به مرور تلفظ و بیانی شبیه انگلیسی زبانها پیدا خواهید کرد.

 

 1. The phrase “attachment to” in line 2 is
  closest in meaning to
  (A) control of
  (B) distance from
  (C) curiosity about
  (D) preference for
 2. The word “protruding” in line 13 is
  closest in meaning to
  (A) parallel
  (B) simple
  (C) projecting
  (D) important
 3. The relationship of a mortise and a
  tenon is most similar to that of
  (A) a lock and a key
  (B) a book and its cover
  (C) a cup and a saucer
  (D) a hammer and a nail
 4. For what purpose did woodworkers
  use an auger
  (A) To whittle a peg
  (B) To make a tenon
  (C) To drill a hole
  (D) To measure a panel
 5. Which of the following were NOT used
  in the construction of colonial
  furniture?
  (A) Mortises
  (B) Nails
  (C) Hinges
  (D) Screws
 6. The author implies that colonial
  metalworkers were
  (A) unable to make elaborate parts
  (B) more skilled than woodworkers
  (C) more conservative than other
  colonists
  (D) frequently employed by joiners
 7. The word “shield” in line 23 is closest
  in meaning to
  (A) decorate
  (B) copy
  (C) shape
  (D) protect
 8. The word “they” in line 25 refers to
  (A) designs
  (B) types
  (C) colonists
  (D) all
 9. The author implies that the colonial
  joiners
  (A) were highly paid
  (B) based their furniture on English
  models
  (C) used many specialized tools
  (D) had to adjust to using new kinds
  of wood in New England
 10. Which of the following terms does the
  author explain in the passage?
  (A) “millennia” (line 5)
  (B) “joiners” (line 10)
  (C) “whittled” (line 15)
  (D) “blacksmiths” (line 21)

Passage A1 – Part 1 – Translated and Explained in Farsi

Passage A1 – Part 2 – Translated and Explained in Farsi

Passage A1 – Part 3 – Translated and Explained in Farsi

Leave A Comment