خواندن عمیق

کلمه¬ها و ساختارهای کلامی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت¬اند. در ترجمه تشریحی سعی می¬کنیم این تفاوت¬ها را درک کرده و از آن استفادهء بجایی کنیم.