سواد انگلیسی

با اینکه شباهت¬هایی در مفاهیم و کاربردهای زبان¬های انسانی وجود دارد، هرجامعه «دستور زبان» و «استانداردهای» مختص خودش را دارد که برای ارتباط در آن جامعه ضروری¬اند.